Algemene Voorwaarden Rijschool Maximum

Artikel 1 De rijschool moet zich houden aan de volgende regels:

1.1 De leerling krijgt theorie‐ en/of praktijkles van een rij‐instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten of het afgesproken pakket betaald zijn. Uitzondering: Wanneer theorie examen moet worden gedaan of bij termijnbetaling.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen  in geval van onmacht, kan het echter gebeuren dat de  leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles, die bestaat uit 60 minuten, wordt volledig benut voor de  leerling.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling voor aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel mogelijk op de  hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden.

Artikel 2 De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan.  Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 50% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht als er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naast familielid, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: Alles wat je van tevoren wist.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op  de leerling.

Artikel 3 Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere losse les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de laatste termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet.

3.3 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan
inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.4 Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt,
dan heb je geen recht op restitutie, je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

Artikel 4 Examen of Herexamen:

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling zorg dragen voor de kosten van een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling
het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één losse rijles te berekenen.

Artikel 5 Beëindigen van een (les)contract of andere overeenkomst:

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:   De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan
de Rijschool  (zie artikel 2.5)   De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de lessen.

Artikel 6 Aanvullende afspraken:

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (ouders/voogd) maken. Deze zullen dan in een overeenkomst worden vastgelegd. Echter deze Algemene Voorwaarden zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht blijven.        .

Artikel 7 Lespakketten:

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk
examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

7.2 Als de leerling mogelijk sneller toe is aan examen kunnen de uren gewoon worden benut. Er is immers van te  voren afgesproken hoeveel lessen er ongeveer nodig zullen zijn en er is van te voren een contract getekend, waarbij beide partijen aangeven het er mee eens te zijn. Ook is er een korting of gratis theoriehulp gegeven en daarom zal er ook nooit restitutie plaats vinden.

7.3 Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van twee uur gegeven, de leerling moet hier rekening mee houden.

Artikel 8 Vrijwaring: Als de leerling tijdens de rijles of het rij‐examen een bekeuring krijgt en/of  schade veroorzaakt aan derden, dan  gelden de volgende afspraken:

8.1 De Rijschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen,                                             rijschool-maximum.nl draagt zelf het risico.

8.2 Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een  aanrijding plaatsvindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.  Bijvoorbeeld: Als de instructeur een aantal malen heeft verteld, let op je snelheid, dan verwacht de instructeur dat de leerling zijn aanwijzingen ook echt opvolgt.

8.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen  beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

 8.4 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld
verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 Bemiddeling en geschillen:

9.1 De rijschool en de leerling proberen bij een geschil er eerst samen uit te komen en indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.

9.2 De leerling kan, als de genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de
voorkeur aan geeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de rijschool  het geschil aanhangig maken bij  de rechtswinkel (T) 0900 ‐ 2020180 (lokaal tarief). U kunt zich ook bijvoorbeeld wenden tot DAS Rechtsbijstand (T) 020 ‐ 564 41 50 of u kunt een advocaat raadplegen en eventueel ook een procedure laten starten. U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket (T) 0900 ‐ 8020 (€ 0,10 p/m) en eventueel bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies (T) 070 ‐ 310 53 10

Mochten er toch nog vragen zijn, mail dan naar info@rijschool-maximum.nl